Winschoten

In het nu volgende filmpje is te zien hoe vrachtwagens navigeren.
En omdat het zo lang duurt en ik het wel fraai vond heb ik er maar een muziekje onder gezet.
Het opbouwen van de kermis zie ik nooit, want ik werk ook, maar als ze op de zondagavond afbreken heb ik alle tijd en uitzicht.
Wilhelmina Kuttje jr met het Wilhelmus.

Wilhelmus van Nassouwe ben ik, van Duitsen bloed, den vaderland getrouwe blijf ik tot in den dood.
Een Prinse van Oranje ben ik, vrij, onverveerd, den Koning van Hispanje heb ik altijd geëerd. 
In Godes vrees te leven heb ik altijd betracht, daarom ben ik verdreven, om land, om luid gebracht.
Maar God zal mij regeren als een goed instrument, dat ik zal wederkeren in mijnen regiment.
Lijdt u, mijn onderzaten die oprecht zijt van aard, God zal u niet verlaten, al zijt gij nu bezwaard.
Die vroom begeert te leven, bidt God nacht ende dag, dat Hij mij kracht zal geven, dat ik u helpen mag.
Lijf ende goed tezamen heb ik u niet verschoond, mijn broeders, hoog van namen hebben 't u ook vertoond
Graaf Adolf is gebleven in Friesland in den slag, zijn ziel in 't eeuwig leven verwacht den jongsten dag.
Edel en hooggeboren, van keizerlijken stam, een vorst des rijks verkoren, als een vroom christenman, voor Godes woord geprezen, heb ik, vrij onversaagd, als een held zonder vrezen mijn edel bloed gewaagd.
Mijn schild ende betrouwen zijt Gij, o God mijn Heer, op U zo wil ik bouwen, Verlaat mij nimmermeer.
Dat ik doch vroom mag blijven, uw dienaar t'aller stond, de tirannie verdrijven die mij mijn hart doorwondt.
Van al die mij bezwaren en mijn vervolgers zijn, mijn God, wil doch bewaren den trouwen dienaar Dijn, dat zij mij niet verrassen in haren bozen moed, hun handen niet en wassen in mijn onschuldig bloed.
Als David moeste vluchten voor Sauel den tiran, zo heb ik moeten zuchten als menig edelman.
Maar God heeft hem verheven, verlost uit alder nood, een koninkrijk gegeven in Israël zeer groot.
Na 't zuur zal ik ontvangen van God, mijn Heer, het zoet, daar na zo doet verlangen mijn vorstelijk gemoed: welk is, dat ik mag sterven met ere in het veld, een eeuwig rijk verwerven als een getrouwen held.
Niet doet mij meer erbarmen in mijnen wederspoed dan dat men ziet verarmen des Konings landen goed.
Dat u de Spanjaards krenken, o edel Neerland zoet, als ik daaraan gedenke, mijn edel hart dat bloedt.
Als een prins opgezeten met mijner heireskracht, van den tiran vermeten heb ik den slag verwacht, die, bij Maastricht begraven, bevreesde mijn geweld; mijn ruiters zag men draven zeer moedig in dat veld.
Zo het den wil des Heren op dien tijd had geweest, had ik geern willen keren van u dit zwaar tempeest.
Maar de Heer van hierboven, die alle ding regeert, die men altijd moet loven, en heeft het niet begeerd.
Zeer christlijk was gedreven mijn prinselijk gemoed, standvastig is gebleven mijn hart in tegenspoed.
Den Heer heb ik gebeden uit mijnes harten grond, dat Hij mijn zaak wil redden, mijn onschuld maken kond.
Oorlof mijn arme schapen die zijt in groten nood, uw herder zal niet slapen, al zijt gij nu verstrooid.
Tot God wilt u begeven, zijn heilzaam woord neemt aan, als vrome christen leven, 't zal hier haast zijn gedaan. Voor God wil ik belijden en Zijner groten macht, dat ik tot genen tijden den Koning heb veracht, dan dat ik God den Heere, der hoogsten Majesteit, heb moeten obediëren in den gerechtigheid.

Rene Maandag 17 Juli 2017 at 11:45 pm | | Smurf

acht reacties

Hans

Er ging iets mis met de reactie.
Maar om een vrachtwagen op zijn bestemming te krijgen vergt nog al wat. Hans

Hans, (URL) - 18-07-’17 00:08
Leidse Glibber

Knap he hoe ze manouvreren met die grote wagens.

Leidse Glibber, (URL) - 18-07-’17 00:11
John

Ja, je moet het wel kunnen en volgens mij zelfs nog geduld hebben ook. Anders neem je zo een muurtje mee.

John, (URL) - 18-07-’17 08:03
willy

daar kan ik nu met bewondering naar kijken René

willy, (URL) - 18-07-’17 11:09
Rietepietz

Vakmanschap natuurlijk. Ik vraag me dan weer wél af waarom die éne wagen zo onhandig geplaatst is dat hij iedereen in de weg staat.

Rietepietz, (URL) - 18-07-’17 16:03
Sjoerd

Die vrachtwagen zijn tegenwoordig uitgerust met meedraaiende achterwielen zodat manoeuvreren iets makkelijker is.

Sjoerd, (URL) - 18-07-’17 20:41
francky

Dat gemanouvreer gaat me nooit vervelen. Ik heb bewondering voor de mensen die met zo’n vrachtwagen rijden. Ik zie het me niet doen.

francky, (URL) - 19-07-’17 20:40
ria

Ze zijn het ook wel gewend natuurlijk, die kermissen zijn meestal niet naast de snelweg.

ria, (URL) - 08-04-’18 11:53
(optioneel veld)
(optioneel veld)
Om te voorkomen dat ik ondergespamd word.
Persoonlijke info onthouden?
Kleine lettertjes: Alle HTML-tags behalve <b> en <i> zullen uit je reactie worden verwijderd. Je maakt links door gewoon een URL of e-mailadres in te typen.